FAQ / OS om MID


Hvad kommer det til at betyde for os?
Hvordan skal vi forholde os?
Hvad koster det at få verificeret?
Hvor mange gange skal der verificeres?
Hvad er en producent?
Hvordan får man typegodkendt?
Hvem kan typegodkende?
Hvad hvis der skal udskiftes noget af det typegodkende udstyr?
Kan der montørplombes?
Når en gl. måler på en tankvogn skal skiftes efter MID, hvad så?

Hvad kommer det til at betyde for os?

Producent
Er du producent vil du fremover skulle udvikle og lave CE dokumentation som hidtil. CE-M prøvning og dokumentation skal laves iht. MID – husk har at MID er særdirektiv i forhold til EMC direktivet og at det derfor er EMC kravene i MID dit produkt skal leve op til. Du skal vælge den vej du vil gå (modul) for at demonstrere overensstemmelse, finde et NB som kan og vil hjælpe dig med dette (fri konkurrence). Gennemføre modulet/modulerne med positivt udfald og kan så placere produktet overalt på det indre marked.

Ejer/bruger
Er du anlægsejer vil du ikke længere skulle have ansvaret for at et måleanlæg er førstegangsverificeret – det er producentens ansvar og også producentens dokumenter – så hvis du gør brug af verifikationsdata i dit QA-system skal du huske at få kravet om disse indført når du laver aftale med producenten om nyt måleanlæg. Ellers kan du trygt ændre i dit QA-system, så du fremover ikke behøver at tænke på andet end reverificeringer.

^Tilbage til sidens top

Hvordan skal vi forholde os?

Producent
Er du producent må du ikke længere sælge måleinstrumenter omfattet af MID (som nationalt implementeret i bekendtgørelser) til brug i salgsøjemed hvis ikke disse produkter lever op til MID’s krav.

Ejer/bruger
Er du anlægsejer/bruger er du ansvarlig for at du benytter måleanlægget i overensstemmelse med producentens producenterklæring. Det vedrører installation, betjening, miljøgrænser og lign. Ligeledes må du ikke foretager konstruktive ændringer, funktionsændringer på måleanlægget; men det har du aldrig måtte gøre, så her er intet nyt.

^Tilbage til sidens top

Hvad koster det at få verificeret?

Producent
Er du producent skal du kun tænke på førstegangsverifikation, idet MID ”stopper” når produktet er på markedet. Prisen på førstegangsverifikation (modul F) vil afhænge af hvor komplekst målesystemet er og vil nok blive en smule højere end i dag alene fordi der skal kontrolleres mere (softwareversioner, samspil imellem tilsluttede enheder, kontrol af lagrede og overførte datas udskrift etc.)

Ejer/bruger
Er du anlægsejer skal du slet ikke tænke på førstegangsverifikation- det er producentens opgave. Du skal derimod tænke på almindelige reverifikationer som du stadig har ansvaret for. Priserne vil igen afhænge af anlæggets kompleksitet og hvor meget der skal kontrolleres.

^Tilbage til sidens top

Hvor mange gange skal der verificeres?


Producent
Er du producent skal du kun tænke på førstegangsverifikation, idet MID ”stopper” når produktet er på markedet. Prisen på førstegangsverifikation (modul F) vil afhænge af hvor komplekst målesystemet er og vil nok blive en smule højere end i dag alene fordi der skal kontrolleres mere (softwareversioner, samspil imellem tilsluttede enheder, kontrol af lagrede og overførte datas udskrift etc.) Valget af modul G kan der være en fordel da der ved G ses på prøvning og førstegangsverifikation på en gang.

Ejer/bruger
Er du anlægsejer/bruger skal du slet ikke tænke på førstegangsverifikation; det er producentens opgave. Du skal derimod tænke på almindelige reverifikationer som du stadig har ansvaret for. Som det ser ud nu vil reverifikationer følge de regler vi kender i dag; men da der fremover vil komme færre påskrifter med ”verifikationen gælder kun detailtælleren” eller lignende – så vil omfanget af verifikation stige og dermed også priserne.

^Tilbage til sidens top

Hvad er en producent?


Producenten er den der placerer produktet på markedet. Producenten behøver ikke at være den der fysisk frembringer produktet og produktet kan være sammensat af komponenter f.eks. Måler, luftudskiller, ventiler og elektronik fra flere forskellige kilder/underleverandører. Fælles er at det er producenten, der udarbejder en overensstemmelseserklæring for, ansøger om overensstemmelsescertifikat på og tager ansvaret for produktet. En anlægsejer, der selv sammensætter et målesystem vil derfor også være producent af målesystemet og fremover kunne have de samme ansvarsforpligtelser som enhver anden producent.

^Tilbage til sidens top

Hvordan får man typegodkendt?


Det er alene producenter af måleanlæg, der skal bekymre sig om typegodkendelse. Fremover er der ikke tale om typegodkendelse; men om at producenten selv tager ansvar og får overensstemmelsescertificeret. En væsentlig del af dette er producentens egen dokumentation og erklæringer, der sammen med en række prøvninger udgør det tekniske grundlag for en overensstemmelsesvurdering. Producenten vælger selv hvilke veje han vil benytte af de der er tilladte for hans produkt. Efter valget skal der findes et notificeret organ, der kan hjælpe. For væsker bortset fra vand (MID Bilag MI-005) er der følgende mulige veje: modul B+F modul B+D modul G og modul H1

^Tilbage til sidens top

Hvem kan typegodkende?


Fremover er der ikke tale om typegodkendelse; men om overensstemmelsescertificering. En væsentlige del af overensstemmelsesvurderingen foretages på grundlag af producentens egne dokumenter. Hertil kommer prøvningsrapporter fra akkrediterede prøvningslaboratorier. Tilsammen kan disse danne grundlag for modulerne B, G samt D og H1 (hvis producentens QA-system er certificeret). Sammen med et inspektions- eller produktcertifikat (modul F) kan der så konkluderes at produktet opfylder kravene stillet i MID. Alle overensstemmelsesdokumenter udstedes af et Notificeret organ, som er notificeret netop til dette.

^Tilbage til sidens top

Hvad hvis der skal udskiftes noget af det typegodkende udstyr?


Der kan udskiftes dele i forbindelse med reparation. Reparation skal forstås som udbedring af fejl på typegodkendt udstyr. Der må ikke foretages funktionsændringer ud over de, der pr. 01. november 2006 er beskrevet i typegodkendelsesattesten. Her er der dog hjælp at hente i MM 224, der udkom 18. oktober 2006.

^Tilbage til sidens top

Kan der montørplombes?


Da måleanlægget allerede er installeret og derfor placeret på markedet, er det ikke noget som er specielt for måleanlæg overensstemmelsescertificeret efter MID. Hvis der skal repareres er der tale om fuldstændig de samme regler som vi kender dem i dag: Hvis der ved reparationen er brudt plomber skal det sikres at anlægget måler korrekt inden de forlades og der skal Måleanlægget er ikke lovligt brugbart i salgsøje før det er reverificeret.

^Tilbage til sidens top

Når en gl. måler på en tankvogn skal skiftes efter MID, hvad så?


Hvis måleren der sidder på tankvognen OG den måler som skal monteres har samme gamle nationale typegodkendelse (som stadig er gældende) – så er der intet problem. Hvis der ikke kan monteres en måler af samme systembetegnelse, så skal tankvognen opfattes som et måleanlæg og der skal foretages overensstemmelsescertificering iht. MID’s krav. I slutningen af oktober 2006 arbejdes der på at få lavet en række "systemgodkendelser" der skal kunne dække langt de fleste områder, herunder ramper og tankvogne. Når disse er gennemført, vil der ikke være store problemer med driftudskiftninger i MID's overgangsperiode.

^Tilbage til sidens top